Faq secties

Klantenservice
Verzend en Leveringsinformatie

Levertijd: Bestellingen geplaatst voor 17.00 uur worden de volgende dag bezorgd. (mits op voorraad.: Indien een artikel niet op voorraad is, zal er een andere levertijd van toepassing zijn u wordt hiervan binnen 24 uur op de hoogte gesteld.

Verzendwijze: Wij verzenden al onze bestellingen via PostNL.
PostNL bezorgd op maandag t/m zaterdag tussen 8:00 en 20:00 savonds.

Verzendkosten: Omdat wij het voor u zo aantrekkelijk mogelijk willen maken. rekenen we geen verzendkosten voor bestellingen boven de € 75,00. Voor bestellingen onder de € 75,00 rekenen we een bedrag van € 6.75. Voor verzending naar Belgie hanteren wij € 15,00.

Afleveren op een ander adres: Het is ook mogelijkheid om uw bestelling op een ander bezorgadres af te laten leveren.

Zendingen buiten Nederland: Voor verzendingen buiten Nederland dient er eerste via mail of telefonisch contact te worden genomen. Verzendingen naar Belgie kunnen zonder melding worden ingevoerd.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Afslankshop.com

Didamseweg 25 c

7037 DJ Beek (Montferland)

Telefoonnummer: 0316-345444 ma t/m za 9.00 - 18.00 uur

E-mailadres: info@afslankshop.com

KvK-nummer: 09154460

BTW-identificatienummer: NL0989.96.277.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten;

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17  Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,      mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Afslankshop.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

Artikel 18 Persoonsgegevens.

Afslankshop.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Afslankshop.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van Afslankshop.com, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Links

De site van Afslankshop.com kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Afslankshop.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 Uw rechten 

U kunt altijd aan Afslankshop.com vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Afslankshop.com vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Afslankshop.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Afslankshop.com hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Formulier voor herroeping


Betaalmogelijkheden

In onze shop zijn er meerdere manieren om af te rekenen namelijk:

 • Bankoverschrijving op Rekeningnummer: NL18 RABO 0301 99 43 90 (Gratis)
 • iDeal. U rekent af op de internetpagina van uw eigen bank. (Gratis)
 • Visa & Mastercard
 • Betalen bij afhalen (pin en contant)

Afterpay

AfterPay voert voor Afslankshop.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.


Klachten

Bij de Afslankshop draait alles om tevreden klanten. Mocht u een slechte ervaring hebben met onze service of producten. Laat ons dit weten. U kunt uw klacht telefonisch (+31 (0) 316 29 44 77) of per e-mail richten aan de klantenservice van de Afslankshop.

Wij proberen uw klacht direct in behandeling te nemen, Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Retourprocedure

Retourprocedure

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan afslankshop.com geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@afslankshop.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Voor alle retouren dient u gebruik te maken van het retourformulier. Pas na onze goedkeuring kunt u het product opsturen. Vul dit formulier zorgvuldig en compleet in. Hiermee voorkomt u vertraging in de afhandeling.

Stappenplan voor het retourneren van producten:

1. Lees altijd eerst zorgvuldig de betreffende voorwaarden door.

2. Vul het retourformulier in.

3. Volg de verdere stappen zoals vermeld in de bevestigingsmail.

4. Stuur uw product(en) op naar de Afslankshop.

5. Afhankelijk van uw aanvraag zal de Afslankshop uw opgestuurde product(en) crediteren of vervangen.

Voor alle retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

1. Het product moet voorzien zijn van een duidelijke klachtomschrijving.

2. Een kopie van de aankoopfactuur moet bijgevoegd zijn.

3. De zending moet goed verpakt zijn. Gebruik altijd een overdoos zodat de originele verpakking niet beschadigd.

4. De zending moet voldoende gefrankeerd zijn.

5. De kosten voor het retour sturen zijn altijd voor rekening van de klant tenzij het een verkeerde levering of transportschade betreft.


Toon meer >>
Sense BioHCG
Wat houdt de stabilisatieperiode na de kuur in?

Het is heel erg belangrijk om de stabilisatieperiode goed aan te pakken. Of dit nou na een halve, een hele of na twee kuren is. Deze fase zorgt ervoor dat de stofwisseling in haar nieuwe staat sneller gaat werken. Abnormale trek komt niet tot nauwelijks voor, er treedt eerder een verzadigd gevoel op. Bovendien ben je na een kuur je heel bewust van wat je eet. In de stabilisatieperiode leer je ook hoe om te gaan met het toevoegen van koolhydraten en vetten


Wat mag ik eten bij de Sense Bio-HCG Kuur?

Hieronder vindt u enkele recepten die u kunt gebruiken tijdens het afvallen met de Sense! Bio-HCG Kuur

Appel/kruimel toetje

Ingrediënten:

• 1 appel (bij voorkeur groen)
• 2 soepstengels
• Natrena zoetstof

Bereidingswijze:

Die in een klein vuurvast schaaltje een appel in stukjes, zoetstof en kaneel erbij. Maak 2 van soepstengels grove kruimels met een deegroller of fles. Bedek het schaaltje met de kruimels en doe er nog een beetje zoetstof over. Zet het schaaltje ongeveer 15-20 minuten in de oven op 200 graden celsius. Tot het kruimelkapje goudbruin is. Wanneer uw oven een grillfunctie heeft dan kan het de laatste paar minuten even onder de grill, op die manier wordt het kapje wat knapperiger.


Basis tomatensoep

Ingrediënten:

• 1-2 kg tomaten
• Prei
• Uien
• Knoflook
• Bleekselderij
• Champignons
• Venkel
• Eventueel maggiplant
• Veel taugé
• Sambal/rood pepertje
• Peper
• Zout

Bereidingswijze:

Maal de tomaten in de blender. Trek de soep van de tomaten, 2 liter water, knoflook, prei in grove stukken, gesnipperd pepertje, peper en zout. Laat 1 uur zacht pruttelen. Snijd de resterende groenten naar wens. Voeg de groenten, behalve de taugé, aan de soep toe. Laat het ongeveer 15 minuten garen, en voeg de taugé toe.


Biefstuk met gebakken tomaat

Ingrediënten:

• 100 gram biefstuk

• Gewone/cherry tomaten in plakjes
• Peper
• Zout
• Oregano
• Verse knoflook
• Knoflookpoeder

Bereidingswijze:

Bak de biefstuk met peper en zout in een tefalpan. Voeg tomaten en knoflook toe.


Dressing voor rauwkost

Ingrediënten:

• ½ liter azijn of water
• Vers geperst citroensap
• Scheutje vloeibare zoetstof
• (bij voorkeur stevia)
• Ui (naar smaak)
• 1 teentje knoflook
• Eventueel 1 tomaat
• Zout
• Peper
• Bieslook
• Basilicum
• Dille

Bereidingswijze:

Meng alles door elkaar.


Garnalen met roerbakgroenten

Ingrediënten:

• 100 gram garnalen (of kip/kalkoen)
• Teentje knoflook
• Peper
• Zout
• Roerbakgroenten (zonder courgette, aubergine of worteltjes)

Bereidingswijze:
Bak de garnalen met peper, zout en de gesneden knoflook in een wok of tefalpan. Doe na een aantal minuten de groenten erbij en roer het ongeveer 5 minuten om.


Moet ik stoppen met sporten tijdens de kuur?

Het wordt zelfs aanbevolen om voldoende te bewegen tijdens de kuur om het afvallen te bevorderen. Het is wel aan te raden om goed naar uw lichaam te luisteren en het rustiger aan te doen als u zich eerder vermoeid voelt. U kunt voor het sporten een halve appel eten om uw bloedsuikerspiegel tijdelijk te verhogen en u iets meer energie heeft.

Hoe zit het dieet van de Sense Bio-HCG Kuur in elkaar?

Het dieet dat bij de Sense! BioHCG kuur hoort, is simpel. Gewoon lekker en gezond eten. In het kort komt het op het volgende neer:

Ochtend: ampul innemen, glas lauwwarm water met verse citroensap (eventueel een groene appel)

Tussendoor: soepstengel, rijstwafel of melbatoastje. Stukje komkommer of tomaatje mag ook.

Middag: maaltijdsalade met een vetvrije dressing. Gemengde sla met tomaat, komkommer, augurk, ui, paprika. Daar bovenop 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: 100 gram dungesneden rosbief of 100 gram garnaaltjes).

2 uur na de lunch: een mok (opschenk)bouillon met een soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Avond: onbeperkt gegrilde, gestoomde, gekookte of gewokte groenten met verse of gedroogde kruiden met 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: gewokte wilde spinazie met knoflook, ui en koriander en 100 gram gegrilde biefstuk).

Voor de tv: zuur augurkje, schijfje rosbief, soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Bij flauwte mag tussendoor altijd een zure groene appel worden gegegeten.

En uiteraard veel drinken: Spa Blauw (voor optimale afvoer van de afvalstoffen) en groene thee.


Waarom een 500 calorieën dieet?

Bij het 500 calorieën dieet wordt door de Sense! Bio-HCG de calorieën die zijn opgeslagen in het overtollige vet losgelaten om het lichaam te voorzien van energie. Indien een persoon de calorieën per dag eet die hij nodig zou hebben dan zou het lichaam geen behoefte hebben en dus geen gebruik maken van de calorieën (in de vorm van vet) die het al heeft opgeslagen.


Toon meer >>
Afslankdruppels
Wat houdt de stabilisatieperiode na de kuur in?

Het is heel erg belangrijk om de stabilisatieperiode goed aan te pakken. Of dit nou na een halve, een hele of na twee kuren is. Deze fase zorgt ervoor dat de stofwisseling in haar nieuwe staat sneller gaat werken. Abnormale trek komt niet tot nauwelijks voor, er treedt eerder een verzadigd gevoel op. Bovendien ben je na een kuur je heel bewust van wat je eet. In de stabilisatieperiode leer je ook hoe om te gaan met het toevoegen van koolhydraten en vetten.


Moet ik stoppen met sporten tijdens de kuur?

Het wordt zelfs aanbevolen om voldoende te bewegen tijdens de kuur om het afvallen te bevorderen. Het is wel aan te raden om goed naar uw lichaam te luisteren en het rustiger aan te doen als u zich eerder vermoeid voelt. U kunt voor het sporten een halve appel eten om uw bloedsuikerspiegel tijdelijk te verhogen en u iets meer energie heeft.


Hoe zit het dieet van Afslankdruppels Kuur in elkaar?

Het dieet dat bij de Afslankdruppels hoort, is simpel. Gewoon lekker en gezond eten. In het kort komt het op het volgende neer:

Ochtend: druppels innemen, glas lauwwarm water met verse citroensap (eventueel een groene appel)

Tussendoor: soepstengel, rijstwafel of melbatoastje. Stukje komkommer of tomaatje mag ook.

Middag: maaltijdsalade met een vetvrije dressing. Gemengde sla met tomaat, komkommer, augurk, ui, paprika. Daar bovenop 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: 100 gram dungesneden rosbief of 100 gram garnaaltjes).

2 uur na de lunch: een mok (opschenk)bouillon met een soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Avond: onbeperkt gegrilde, gestoomde, gekookte of gewokte groenten met verse of gedroogde kruiden met 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: gewokte wilde spinazie met knoflook, ui en koriander en 100 gram gegrilde biefstuk).

Voor de tv: zuur augurkje, schijfje rosbief, soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Bij flauwte mag tussendoor altijd een zure groene appel worden gegeten.

En uiteraard veel drinken: Spa Blauw (voor optimale afvoer van de afvalstoffen) en groene thee.


Je moet toch koolhydraten binnen krijgen om je lichaam te voorzien van brandstof?

Omdat tijdens het Dieet de koolhydraten en suikers worden geweerd schakelt uw lichaam over om uw vet als brandstof te gaan gebruiken. En dit is precies wat het Afslankdruppel Dieet wil; uw vet als energiebron. Uw vet is ook een brandstof voor uw lichaam, alleen wordt deze in de huidige tijd bijna niet meer aangesproken.


Wie kan het dieet gebruiken?

Het Afslankdruppels Dieet werkt voor bijna iedereen, jong, oud, man, vrouw. Of u nu 5 of 25 kilo of meer wilt verliezen,  Het Afslankdruppels Dieet is echt voor u. Als u zwanger bent of onder de 18 jaar bent, maakt u dan geen gebruik de Afslankdruppels.


Toon meer >>
Afslankspray
Wat houdt de stabilisatieperiode na de kuur in?

Het is heel erg belangrijk om de stabilisatieperiode goed aan te pakken. Of dit nou na een halve, een hele of na twee kuren is. Deze fase zorgt ervoor dat de stofwisseling in haar nieuwe staat sneller gaat werken. Abnormale trek komt niet tot nauwelijks voor, er treedt eerder een verzadigd gevoel op. Bovendien ben je na een kuur je heel bewust van wat je eet. In de stabilisatieperiode leer je ook hoe om te gaan met het toevoegen van koolhydraten en vetten.


Moet ik stoppen met sporten tijdens de kuur?

Het wordt zelfs aanbevolen om voldoende te bewegen tijdens de kuur om het afvallen te bevorderen. Het is wel aan te raden om goed naar uw lichaam te luisteren en het rustiger aan te doen als u zich eerder vermoeid voelt. U kunt voor het sporten een halve appel eten om uw bloedsuikerspiegel tijdelijk te verhogen en u iets meer energie heeft.


Hoe zit het dieet van de Afslankspray in elkaar?

Het dieet dat bij de Afslankspray hoort, is simpel. Gewoon lekker en gezond eten. In het kort komt het op het volgende neer:

Ochtend: druppels innemen, glas lauwwarm water met verse citroensap (eventueel een groene appel)

Tussendoor: soepstengel, rijstwafel of melbatoastje. Stukje komkommer of tomaatje mag ook.

Middag: maaltijdsalade met een vetvrije dressing. Gemengde sla met tomaat, komkommer, augurk, ui, paprika. Daar bovenop 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: 100 gram dungesneden rosbief of 100 gram garnaaltjes).

2 uur na de lunch: een mok (opschenk)bouillon met een soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Avond: onbeperkt gegrilde, gestoomde, gekookte of gewokte groenten met verse of gedroogde kruiden met 100 gram vlees of vis (bijvoorbeeld: gewokte wilde spinazie met knoflook, ui en koriander en 100 gram gegrilde biefstuk).

Voor de tv: zuur augurkje, schijfje rosbief, soepstengel, rijstwafel of melbatoastje.

Bij flauwte mag tussendoor altijd een zure groene appel worden gegeten.

En uiteraard veel drinken: Spa Blauw (voor optimale afvoer van de afvalstoffen) en groene thee.


Wie kan het dieet gebruiken?

Het Afslankspray Dieet werkt voor bijna iedereen, jong, oud, man, vrouw. Of u nu 5 of 25 kilo of meer wilt verliezen, Het Afslankspray Dieet is echt voor u. Als u zwanger bent of onder de 18 jaar bent, maakt u dan geen gebruik de Afslankspray.


Je moet toch koolhydraten binnen krijgen om je lichaam te voorzien van brandstof?

Omdat tijdens het Dieet de koolhydraten en suikers worden geweerd schakelt uw lichaam over om uw vet als brandstof te gaan gebruiken. En dit is precies wat het Afslankspray Dieet wil; uw vet als energiebron. Uw vet is ook een brandstof voor uw lichaam, alleen wordt deze in de huidige tijd bijna niet meer aangesproken.


Toon meer >>
dieet recepten
Wat is het Bio-HCG Dieet?

Het Bio-HCG Dieet

Het Bio-HCG Dieet is een afslank- en ontgiftingskuur van 27 dagen waarbij u gemiddeld tussen de 8% en 12% van uw lichaamsgewicht afvalt. Door het volgen van de voorschriften en het innemen van de druppels, worden de probleemgebieden aangepakt waar het vet zich heeft opgehoopt. Denk bijvoorbeeld aan uw heupen, billen, buik, bovenarmen en uw dijen.

Mits u zich aan de voorschriften van het Bio-HCG Dieet houdt, valt u alleen de vetkilo’s af en niets aan spiermassa! Uw lichaam zal tijdens de kuur namelijk overschakelen op een volledige vetverbranding.

Hoe werkt het Bio-HCG Dieet? 

Deze kuur bestaat uit een basisvloeistof waarin orthomoleculaire middelen, neurotransmitters, sporenelementen en mineralen die op bio-energetische wijze zijn toegevoegd. U bent verzekerd van een product dat absoluut veilig en 100% natuurlijk is. Met de bijgeleverde B-Complex + Mineralen kunt u ongestoord en met vertrouwen beginnen aan het Bio-HCG Dieet.

De vloeistof van de Bio-HCG afslankdruppels zorgt ervoor dat de stofwisseling en de vetverbranding wordt gestimuleerd. Daarnaast heeft u geen hongergevoel en is uw energielevel hoog. U voelt zich fit en energiek! Met de aanvulling van de B-Complex + Mineralen is het plaatje compleet. Deze vitaminen kunt u ook na de kuur blijven innemen.

BioHCG kuur in een notendop:

 • Gemiddeld 8%-12% van uw lichaamsgewicht afslanken.
 • Ontgift uw lichaam optimaal.
 • 100% natuurlijk.
 • Geen hormonen.
 • Geen chemische eetlustremmers.
 • Pakt de probleemgebieden aan.
 • Snel en blijvend resultaat.
 • Maakt energiek en fit.
 • Toediening via de mond.
 • Voor mannen en vrouwen.

Na afronding van 27 dagen kuren gaat u 6 weken stabiliseren


Zo volgt u het Bio-HCG Dieet

Algemene richtlijnen

 • Plan het Bio-HCG Dieet zo in dat er geen verleidelijke gelegenheden zijn.
 • Onderbreek het Bio-HCG Dieet niet.
 • Probeer dagelijks 30 tot 45 minuten flink te bewegen. 
 • Tip: Een flinke wandeling na het eten doet wonderen.
 • Drink 1,5l tot 2l Spa Blauw per dag.
 • Drink groene thee in plaats van koffie of gewone thee.
 • Eet op de eerste en tweede dag van de kuur zoals u altijd doet. Op de tweede dag eet u ‘s avonds geen warme maaltijd, maar in plaats daarvan neemt u 2 a 3 stuks zuur fruit. Zo ontslakken uw darmen.

B-Complex + Mineralen

 • 3 x 1 capsule per dag, tenzij anders voorgeschreven door uw consulent.

Bio-HCG afslankdruppels innemen

 • Plaats de ingeknepen pipet in het flesje en laat los, zuig zo 2 ml op.
 • Onder de tong het pipetje leegdrukken en 2 minuten in de mond houden.
 • Vloeistof doorslikken.
 • 15 minuten niet eten of drinken.
 • Bewaar de Bio-HCG afslankdruppels op een donkere plaats. Niet in de koelkast of in de buurt van een magnetron.

Het Bio-HCG Dieet

 • Op de derde dag begint u met het bijbehorend dieet, u heeft dus al 2 dagen druppels ingenomen.
 • Bio-HCG afslankdruppels innemen, 15 minuten niet drinken.
 • Glas lauwwarm water met verse citroensap.
 • Neem vanaf de derde dag tot aan het einde van de kuur geen ontbijt. Bij flauwte kunt u een zure appel of rijstwafel eten.
 • Zet het dieet na de laatste dag (24 dagen) nog 3 dagen voort (=dag 27).

Dieet vanaf dag 3

Ochtend

 • Begin de dag met 2ml Bio-HCG afslankdruppels. Dan 15 minuten niets drinken/eten. Drink daarna een glas lauwwarm water met verse citroensap. Dit brengt de darmwerking op gang en is goed voor de vetafbraak.
 • Thee/koffie: gebruik van zoetstof mag, maar met mate. Bij voorkeur Stevia gebruiken. Geen (koffie)melk.
 • Bij flauwte: eet een zure appel, een sinaasappel of een rijstwafel als ontbijt.
 • Uitstellen tot 10.00u is verantwoord, omdat de bloedsuikerspiegel dan laag blijft.

10.00 uur

 • Thee/koffie met een soepstengel, melbatoastje of rijstwafel.

Lunch tussen 12.00uur-14.00uur

 • Weeg na het verwijderen van het zichtbare vet het vlees of de vis af op 100 gram.
 • Gebruik geen vet of olie bij de bereiding.
 • Gebruik voor het bereiden van vlees de grill, oven of anti-aanbakpan.

Twee uur na de lunch

 • Tuinkruiden- of runderbouillon met een soepstengel, melbatoastje of rijstwafel.

Avond

 • Zie lunch, maar kies hier voor andere groenten.
 • Gebruik verse groenten of uit de diepvries, niet uit blik of pot. Eet de groenten rauw, gekookt, gestoomd, gegrild of wok de groenten.

20.00 uur

 • Thee/koffie.
 • Stukje komkommer, snoeptomaatje of een zuur augurkje.

Tips:

 • Een warme maaltijd is vaak afgekoeld ook lekker en bovendien makkelijker mee te nemen naar het werk.
 • Lunchvoorbeeld: maaltijdsoep of een heerlijke maaltijdsalade.
 • Koolsoorten en groene thee bevatten veel anti-oxidanten.
 • Zorg ervoor dat u een zure appel bij u hebt voor het geval de bloedsuikerspiegel daalt.

De kracht van Spa Blauw

Spa Blauw is leeg, schoon water wat inhoudt dat er helemaal geen zware metalen, inzitten. Daardoor kunnen afvalstoffen zich goed aan de watermoleculen hechten en beter worden afgevoerd. In het ongiftingsproces is dit erg belangrijk.

Verzorging

Zonnebaden:

Gebruik tijdens het Bio-HCG Dieet geen zonnebrandcrème. Er zijn crèmes te koop op gel(water)basis. Vraag dit na bij uw consulent of bij een reformzaak.

Sauna:

Saunagebruik bevordert het effect van het Bio-HCG Dieet. Let op: een bezoek aan de sauna kan ervoor zorgen dat u tijdelijk vocht vasthoudt. Blijven drinken is belangrijk, het vasthouden van vocht wordt vanzelf minder.

Cosmetica/crèmes:

 • Vermijdt vette cosmetica en crèmes waarin lanoline, vaseline of olie is verwerkt.
 • Vette crèmes kunnen worden vervangen door een gel of een serum, maar gebruik deze met mate.
 • Lippenstift, mascara, wenkbrauwpotlood en poeder make-up kunnen zonder problemen worden gebruikt.

Wassen:

Gebruik een zachte, natuurlijke zeep die de zuurgraad van de huid intact laat.


Ongemakken tijdens het Bio-HCG Dieet

Hoofdpijn

Soms ontstaat in het begin van het Bio-HCG Dieet een lichte hoofdpijn. Dit is heel normaal, want uw lichaam loost de vrijgekomen afvalstoffen.

Blijf Spa Blauw drinken, de hoofdpijn verdwijnt meestal vanzelf.

Obstipatie

Het kan voorkomen dat u last krijgt van obstipatie. Hiertegen kan een (biologisch) laxeermiddel worden ingenomen. Let wel: een stoelgang per 3 dagen is tijdens het Bio-HCG Dieet voldoende. De meest normale stoelgang is een per dag. U kunt ook stoelgangthee gebruiken van bijvoorbeeld Kneipp.

Gewicht

Soms is er de eerste 2 dagen geen sprake van gewichtsverlies, terwijl de dagen daarna juist meer gewichtsverlies optreedt. Dit komt door de mate waarin het lichaam vocht vasthoudt of uitscheidt.

Als er geen gewichtsverlies optreedt, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • Bij ovulatie en menstruatie is er vaak sprake van stilstand of minder gewichtsafname.
 • Meestal komt een plotselinge gewichtstoename door een te hoog zoutgebruik, waardoor het lichaam vocht vasthoudt. Ga niet minder drinken! Dit is nutteloos en schadelijk voor het lichaam.
 • Bij langdurig en zwaar lichamelijke inspanning kan het gewicht stijgen, omdat het lichaam water vasthoudt.
 • Een zware massage kan ervoor zorgen dat het lichaam tijdelijk vocht vasthoudt.

Vermoeidheid

Tegen het einde van het Bio-HCG Dieet is er veel vet afgevoerd en kan lichamelijke inspanning als sporten of traplopen meer moeite kosten. Dit komt niet door ademnood of uitputting, maar door spieren die harder moeten werken. Dit verdwijnt na de kuur.

Wanneer het gewenste gewicht in zicht komt, kan het voorkomen dat het bloedsuikergehalte teveel daalt. Het hoofd wordt licht, knikkende knieën, bevingen en hevige transpiratie zijn bekende symptomen. De klachten verdwijnen vrijwel onmiddellijk na het eten van een plakje rosbief, een zuur augurkje of een stukje appel. Het is handig om altijd een appel bij te hebben, zeker als er langer gekuurd wordt. Tijdens de kuur wordt juist minder vocht dan normaal 

vastgehouden, meer urine geloosd en zijn enkels minder opgezet. In principe heeft het lichaam zelf de mogelijkheid om een lage bloedsuikerspiegel op te lossen. Het gebruikt 

dan een voorraad glycogeen uit de lever of spieren. Dit wordt omgezet in glucose. Dat kost echter wel even tijd. Raak niet in paniek, blijf rustig en neem de bovenstaande maatregelen.

Bent u suikerpatiënt dan dient u uw bloedsuikerspiegel een keer extra te controleren en met uw arts te overleggen voordat u een kuur doet.

Tip: Doe een zogenaamde appeldag of maak een ontwateringsoep als achtereenvolgens 3 dagen geen gewichtsdaling plaatsvindt.

Appeldag:

Eet, verdeeld over 1 dag, niet meer dan 6 kleine of 5 grote groene appels. De vetstofwisseling wordt hierdoor doorbroken en het gewicht zal verder dalen. Bij een gewichtsverlies 

van minder dan 500 gram in een week, kunt u een tweede appeldag inlassen.

Ontwateringsoep:

Eet deze tijdens de lunch en diner. Uit ervaring blijkt dat het gewicht gewoon weer verder daalt.

Veel Spa Blauw drinken is een vereiste: 1,5l tot 2l per dag.

Medicijngebruik

Tijdens de kuur kunt u gerust medicatie innemen. Dit geldt ook voor anticonceptie. Een diabetespatiënt zal de medicatie waarschijnlijk moeten aanpassen ter voorkoming van een 

hypo. U eet namelijk geen koolhydraten en suikers. Deze aanpassing kan ook gelden voor cholesterol- en bloeddrukmedicijnen.


Het Bio-HCG Dieet in het kort

Dag 1

Bio-HCG afslankdruppels innemen.

Normaal eten.

3x per dag B-Complex + Mineralen innemen.

Dag 2

Bio-HCG afslankdruppels innemen.

Normaal eten.

3x per dag B-Complex + Mineralen innemen.

Warme maaltijd vervangen door 2 a 3 stuks zuur fruit.

Dag 3

Bio-HCG afslankdruppels innemen.

Start dieet.

3x per dag B-Complex + Mineralen innemen.

Dag 4 t/m 24

Bio-HCG afslankdruppels innemen.

Dieetvoorschriften nauwgezet volgen.

3x per dag B-Complex + Mineralen innemen.

Dag 25 t/m 27

Dieet nog 3 dagen aanhouden.

3x per dag B-Complex + Mineralen innemen.

Vanaf dag 27

Start met de stabilisatieperiode van 6 weken of begin met een tweede Bio-HCG Dieet.


Stabiliseren

Bent u na het Bio-HCG Dieet op uw streefgewicht, dan moet het gewicht 6 weken lang gestabiliseerd worden, omdat de stofwisseling deze tijd nodig heeft om te herstellen.

Het is belangrijk dat in deze 6 weken het gewicht dagelijks wordt gecontroleerd. Eventueel kunt u aansluitend op de eerste kuur, een vervolgkuur doen met de Bio-HCG Afslankdruppels. Mocht u een tweede kuur willen doen, kunt u er ook voor kiezen om eerst 6 weken te stabiliseren.

Abnormale trek komt niet of nauwelijks voor tijdens het stabiliseren, er treedt eerder een verzadigd gevoel op. Vaak blijft u ook in deze periode nog iets afvallen.

Drie dagen na de laatste inname van de Bio-HCG afslankdruppels kan in principe alles gegeten worden, met uitzondering van alle zetmeelproducten en suikers. Laat het tellen van calorieën achterwege.

Regels:

 • Eet gewone porties mager vlees, vis, kip, Quorn, kaas, biogarde rechtsdraaiende yoghurt, melk, eieren, groenten en fruit (geen noten of gedroogde vruchten).
 • Gebruik weinig jus en slasausen.
 • Las nog dezelfde dag een fruitdag/appeldag in als het gewicht van de laatste dieetdag met meer dan 1 kg is gestegen.
 • Eet tijdens een fruitdag 6 kleine groene appels of sinaasappels (of 3/3) verdeeld over de dag.

Aandachtspunten tijdens het stabiliseren

 • Vloeibare vetten brengen minder risico voor stijging van het lichaamsgewicht dan koolhydraten, zoals meelproducten, suiker, rijst, brood, aardappelen, taartjes.
 • Combineer geen vet/eiwit met zetmeel, bijvoorbeeld brood met ei.
 • Gebruik weinig boter en vermijd zoveel mogelijk dierlijke vetten.
 • Gebruik zo weinig mogelijk geraffineerde suikers.
 • Nuttig zo min mogelijk koffiemelk.
 • Toegestane melkeiwitten: karnemelk, magere kwark (150 gr), hangop, magere biogarde.
 • Gebruik zo weinig mogelijk zoetstof, bij voorkeur Stevia (verkrijgbaar bij reformzaak).
 • Eet niet meer dat 100 gr druiven per dag, omdat druivensuiker meteen in vet wordt omgezet.
 • Eet weinig brood, bij voorkeur roggebrood, speltbrood of zuurdesembrood.
 • Eet in de ochtend tot 11.00 uur zuur fruit, dat is goed voor de darmflora.
 • Eet magere vlees- en vissoorten.
 • Eet weinig of geen varkensvlees.
 • Eet weinig kaas. Maximaal 100 gr per dag en bijvoorkeur geitenkaas.
 • Vermijd snoepen.
 • Gebruik weinig aardappelen of witte rijst.
 • Bak bij voorkeur vetloos in een anti-aanbakpan of een grillpan.
 • Neem een biologische multivitamine en extra vitamine C.
 • Drink weinig alcohol (een glas per week, bij voorkeur droge witte wijn).

Eetpatroon stabilisatieperiode

In deze periode van 6 weken, gaat u langzaam 1 of 2 soorten koolhydraten combineren op een dag. Wilt u nog een paar kilo afvallen, dan kunt u gerust starten met 1 koolhydraatmoment 

per dag.

Voorbeeld 1

08.00 uur: een appel met thee/koffie

10.30 uur: een sinaasappel met thee/koffie

12.00 uur: salade met vlees/vis en rauwkost

14.30 uur: schaaltje biogarde rechtsdraaiende yoghurt of magere kwark (150 gr)

16.00 uur: stukje kaas, kipfilet, rosbief of een zachtgekookt eitje

17.30 uur: vlees/vis met verse groenten

Voorbeeld 2

08.00 uur:  een snee roggebrood met appelstroop en thee/koffie

10.30 uur: stukje kaas, kipfilet, rosbief of een zachtgekookt eitje

12.00 uur:  salade met vlees/vis en rauwkost

14.30 uur: schaaltje biogarde rechtsdraaiende yoghurt of magere kwark (150 gr)

16.00 uur: mok bouillon

17.30 uur: vlees/vis met verse groenten

Voorbeeld 3

08.00 uur: schaaltje biogarde rechtsdraaiende yoghurt of magere kwark (150 gr)

10.30 uur: zachtgekookt eitje

12.00 uur: een snee roggebrood met appelstroop

14.30 uur: mok bouillon

16.00 uur: stukje kaas, kipfilet of rosbief

17.30 uur: vlees/vis met verse groenten


Toon meer >>